76'ncı Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

76. TEMEL EĞİTİM SINAVI SORU VE CEVAPLARI


1.         Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)            Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır

B)            Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır

C)            Çekimser oy kullanılabilir

D)            Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır

E)            Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır


2.        Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?

A)            Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek

B)            Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek

C)            Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak

D)            Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek

E)            Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek


3.         Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

A)            Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak

B)            Gerektiğinde zor kullanmak

C)            Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak

D)            Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek

E)            Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak


4.  Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

A)            Arama

B)            Yakalama

C)            Hüküm giydirme

D)            İfade alma

E)            Tutuklama


5.        İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

A)            Kişinin dokunulmazlığını

B)            Kişi hürriyeti ve güvenliğini

C)            Hak arama hürriyeti

D)            Konut hakkı

E)            Özel hayatın gizliliği   


6.         Canlıların vücudundan kopan, düşen veya  akan her türlü delile …………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Kimyasal delil

B)            Fiziksel delil

C)            Biyolojik delil

D)            İz delili

E)            Parmak İzi


7.        Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

A)            Hakim

B)            C.Savcısı

C)            Mülki Amir

D)            Kolluk Amiri

E)            Hiçbiri


8.   “ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

A)            Geçerlidir-delil olur

B)            Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir

C)            Suçtur-mahkemede kullanılmaz

D)            Hakim onayına sunulur-delil olur

E)            Adli aramadır-delildir


9.       Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

A)            Özel Güvenlik Komisyonu

B)            İl İdare Kurulu

C)            Hakim

D)            Kolluk Amiri

E)            Belediye Meclisi


10.     Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?

A)            El koyma

B)            Zor kullanma

C)            Yakalama

D)            Arama

E)            Hiçbiri


11.       Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

A)            Özel güvenlik görevlisinin

B)            Mağdurun

C)            Jandarmanın

D)            Polisin

E)            Herkesin


12.       Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

A)            Valilik

B)            İlgili Komisyon

C)            İl Emniyet Müdürü

D)            İl Jandarma Komutanlığı

E)            İçişleri Bakanlığı


13.     Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla  hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Resmi yazı

B)            Tutanak

C)            Rapor

D)            Not alma

E)            Delil


14.   Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?

A)            Yetkili genel kolluğa

B)            Adliyeye (C. SavcılığınA)

C)            Özel güvenlik komisyonuna

D)            Yetkili özel güvenliğe

E)            Valiliğe


15.        Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Tamamlayıcı

B)            Belirleyici

C)            Eksik

D)            Artan

E)            Hiçbiri


16.          5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

          I       İçişleri Bakanlığı

          II      Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler

          IV     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

         V       Özel Hocalar

A)            I,V

B)            I, II, III

C)            IV, V

D)            III, IV

E)            II, IV


17.       Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

A)            Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik

B)            Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik

C)            Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik

D)            Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa

E)            Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik


18.       Milletler arası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

A)            Başbakanın onayından sonra

B)            TBMM Başkanının onayından sonra

C)            Bakanlar Kurulunun onayından sonra

D)            Cumhurbaşkanının onayından sonra

E)            TBMM Genel Kurulunun onayından sonra


19.      Özel güvenlik sertifikası alanlar  kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

A)            2

B)            3

C)            4

D)            5

E)            6


20.     Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

A)            İçişleri Bakanlığı-Valilik

B)            Jandarma Genel Komutanlığı

C)            Sahil Güvenlik Komutanlığı

D)            Belediyeler

E)            Emniyet Genel Müdürlüğü


21.      Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

A)            Mahalle

B)            Polis bölgesi

C)            Devriye güzergâhı

D)            Belediye sınırları

E)            Kontrollü bölge


22.       Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

A)            Yönlendirici personel

B)            Kontrol personeli

C)            Koruma personeli

D)            Kontrol noktası amiri

E)            Sağlık personeli


23.      Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

A)            Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek

B)            Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek

C)            Psikolojik rahatsızlık

D)            Güvensizlik ortamı oluşturmak

E)            Hepsi


24.  “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki  görevi     sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.”

Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

A)            Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması

B)            Bagajı kontrol etmesi

C)            Şüphelendikleri aracı durdurmaları

D)            Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması

E)            Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi


25.       Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)            İhbar ciddiye alınmaz

B)            Emniyet hattı oluşturulur

C)            Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir

D)            Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur

E)            Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur


26.       Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

A)            Kimlik tespiti yapılmalıdır

B)            Ziyaretçi defteri tutulmalıdır

C)            Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir

D)            Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir

E)            Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir


27.    “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

A)            İhbar

B)            Eşkâl

C)            Bombalı paket

D)            Biyolojik tehdit

E)            Devriye


28.       Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

A)            Adam öldürme

B)            Trafik kural ihlali

C)            Gasp

D)            Kapkaç

E)            Çete oluşturanlar


29.       Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

A)            Sözlü rapor

B)            Görsel rapor

C)            Yazılı rapor

D)            Görev öncesi rapor

E)            Elektronik rapor


30.       Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

A)            Tespit tutanağı

B)            İhbar tutanağı

C)            Suçüstü tutanağı

D)            Müracaat tutanağı

E)            Devriye tutanağı


31.       Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

A)            Suç sebebi

B)            Yakalanma zamanı ve yeri

C)            Bilirkişi ifadesi

D)            Ne şekilde yakalandığı

E)            Zor kullanılmış işe doktor raporu


32.       Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

A)            3

B)            5

C)            2

D)            4

E)            1


33.      Hava limanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden   hangisi doğrudur?

A)            Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir

B)            Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir

C)            Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır

D)            Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz

E)            Bineceği uçağın Pilotuna sorulur


34.       Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza

B)            Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza

C)            Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza

D)            Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih

E)            Başlık-gelişme-sonuç


35.     Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

A)            Şüphe

B)            Olay

C)            Arama

D)            Miting

E)            Hepsi


36.       Olay yerinde görevi bulunmayan görevli hangisidir?

A)            Cumhuriyet savcısı

B)            İlk ekip

C)            Olay yeri inceleme ekibi

D)            Sağlık Ekipleri

E)            Hakim


37.  Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

A)            Kafa ve boyun

B)            Eklem yerleri

C)            Kol ve bacakların etli kısımları

D)            Karın ve kasıklar

E)            Göğüs


38.      Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A)            X-Ray cihazı

B)            Kapalı devre televizyon sistemi

C)            Tel örgü

D)            Duvar

E)            Demir parmaklık


39.     ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

A)            Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir

B)            Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir

C)            Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir

D)            Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır

E)            Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir


40.     Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A)            Olay yeri çevresini kontrol altına alması

B)            Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması

C)            Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi

D)            Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi

E)            Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi


41.       Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

A)            Motivasyon

B)            Stabilizasyon

C)            Zoom

D)            Kalibrasyon

E)            Gramaj ayarı


42.       Aşağıdakilerden hangisi  çevre güvenlik sistemi değildir?

A)            Hırsız alarm sistemleri

B)            Havalandırma ve iklimlendirme sistemi

C)            Kapalı devre TV sistemi

D)            Dış mekan kızılötesi algılama sistemi

E)            Yer altı fiber optik algılama


43.      Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

A)            Kamera ile

B)            Kartlı okuyucu ile

C)            X-Ray cihazı ile

D)            CCTV ile

E)            Kapı tipi dedektörü ile


44.       Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

A)            0,5 metre

B)            1,5 metre

C)            1 metre

D)            2 metre

E)            3 metre


45.       X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek

B)            Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek

C)            Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak

D)            Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak

E)            Hepsi


46.       Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)            İlkyardım  uygulamalarında  belirli miktarda ilaç kullanılır

B)            İlkyardım uygulamalarında  ilaç kullanılmaz

C)            Toplumun büyük bir bölümünün ilkyardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir

D)            İlkyardım      uygulaması     olay     yerinde yapılmaz

E)            İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir


47.       Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

A)            Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

B)            Durumun kötüleşmesini önlemek

C)            İyileşmeyi kolaylaştırmak

D)            Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

E)            Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak


48.       İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

A)            Koruma, Bildirme, Kurtarma

B)            Koruma, Taşıma, Nakil

C)            Konuşma, Bildirme, Nakil

D)            Kurtarma, Taşıma, Nakil

E)            Koruma, Kollama, Nakil


49. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

A)            Sakin ve kararlı olmalıdır

B)            Kimseden yardım almamalıdır

C)            Mevcut imkânları değerlendirmelidir

D)            Yaralının endişelerini gidermelidir

E)            Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir


50.      Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

A)            Sağlık kuruluşuna haber verme

B)            Olay yerinde yapılan teme yaşam desteği

C)            Ambulans  ekiplerince yapılan müdahaleler

D)            Hastane acil servislerince  yapılan müdahaleler

E)            Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması


51.       İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

A)            Hava yolunun açılması

B)            Solunumun düzenlenmesi

C)            Kas ve iskelet sistemi kontrolü

D)            Kan dolaşımının sağlanması

E)            Sindirim sisteminin düzenlenmesi


52.   Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

A)            İskelet sistemi

B)            Dolaşım sistemi

C)            Sindirim sistemi

D)            Bilinç Durumu

E)            Kas sistemi


53.      Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

A)            16-22

B)            12-20

C)            18-24

D)            24-30

E)            30-36


54.        Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek  seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

A)            Triaj

B)            Taşıma

C)            Teşhis

D)            Tedavi

E)            İlkyardım


55.       Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden  değildir?

A)            Nefes alamaz

B)            Nefes alabilir

C)            Konuşamaz

D)            Rengi morarmıştır

E)            Acı çeker, ellerini boynuna götürür


56.       Aşağıdakilerden hangisi  itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

A)            Yangınlarda   ilkyardım hizmetini yürütmek

B)            Su baskınlarına müdahale etmek

C)            Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak

D)            Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak

E)            Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak


57.       Aşağıdakilerde hangisi  yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

A)            Hidrojenli hidrokarbonlar

B)            Kum

C)            Toprak

D)            Oksijen

E)            Karbondioksit

58.             I.            Nüfus Yoğunluğu

                 II.           İmar Durumu

               III.          Öğrenim Durumu

              IV.         Bitki Örtüsü


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

A)            I. ve II.

B)            II. ve III.

C)            I. – II. ve III.

D)            I. ve IV.

E)            I. – II. ve IV.


59.      Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin   olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Kendi kendine yanma

B)            Yavaş yanma

C)            Hızlı yanma

D)            İçin için yanma

E)            Parlama/patlama


60.       Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

A)            Koruma ekibi

B)            İlkyardım ekibi

C)            Kurtarma ekibi

D)            Teknik onarım ekibi

E)            Söndürme ekibi


61. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

A)            Yanan maddenin ısısını düşürmek

B)            Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak

C)            Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek

D)            Yanan maddeyi dağıtmak

E)            Sönme sonucu korlaşmayı önlemek


62.        Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

A)            154

B)            156

C)            186

D)            177

E)            187


63.     Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması

gereken bir davranıştır?

A)            Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek

B)            Sel sularına girmemek

C)            Elektrik kaynaklarından uzak durmak

D)            Araç içinden ayrılmamak

E)            Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek


64.       Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

A)            Lsd

B)            Eroin

C)            Kokain

D)            Metadon

E)            Esrar


65.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında  sayılmaz?

A)            Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler

B)            Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler

C)            Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler

D)            Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

E)            Bir kez kullanılması serbest olan maddeler


66.     “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan     hangisini açıklamaktadır?

A)            Sempati

B)            Dinleme

C)            İletişim

D)            Psikoloji

E)            Empati


67.    Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

A)            Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum

B)            Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum

C)            Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım

D)            Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun

E)            Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor


68.    Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak

B)            Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak

C)            Gelen kişiyi önemsememek

D)            Gelen kişilere yardımcı olmamak

E)            Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek


69.       Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

A)            Emir vermek; yönlendirmek

B)            Ahlak dersi vermek

C)            Göz teması kurmak, dinlemek

D)            Öğretmek; nutuk çekmek

E)            Ad takmak, alay etmek


70.       Aşağıdakilerden hangisi  sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

A)            Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır

B)            Tüm insanlar saygıya değerdir

C)            Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir

D)            Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir

E)            İlişkilerde gönüllülük esastır


71.       Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?

A)            İzin vermezseniz rapor alırım

B)            Çek arabanı oradan

C)            Laftan anlamıyor musun sen

D)            Yasak kardeşim yasak

E)            Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için


72.       Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

A)            Etkileşim

B)            Öğretim

C)            Öğrenim

D)            İletişim

E)            Motivasyon


73.       Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?

A)            İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir

B)            İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır

C)            İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker

D)            İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır

E)            İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir


74.  Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A)            Nezaket

B)            Hoşgörü

C)            Doğru algılamak

D)            Özgüven

E)            Benmerkezcilik


75.     İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

A)            İleti

B)            Kod

C)            Gösterge

D)            Gönderici

E)            Kanal


76.       Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

A)            Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak

B)            Bir bina veya şahsı korumak

C)            İki grubu birbirinden ayırmak

D)            Topluluk veya kalabalığı geriye itmek

E)            Trafik düzenini sağlamak


77.     Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

A)            Kişiler arası iletişim

B)            Sözlü iletişim

C)            Sözsüz iletişim

D)            Öz kişisel iletişim

E)            Yatay iletişim


78.        Aşağıdakilerden hangisi algılama- seçme-düşünme-yorumlama

süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

A)            Hedef

B)            Kaynak

C)            İleti

D)            Anlam

E)            Kod açma


79.       Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?

A)            Tesir altında kalanlar

B)            Seyirciler

C)            Hayırseverler

D)            Profesyonel kışkırtıcılar

E)            Atılganlar


80.       Aşağıdakilerden  hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?

A)            Tesadüfî Kalabalık

B)            Seyirci Kalabalık

C)            Saldırgan Kalabalık

D)            Mutlu Kalabalık

E)            Kızgın Kalabalık


81.       Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç   normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

A)            Tekamül

B)            İrade

C)            Kariyer yapma

D)            Sosyalleşme

E)            Tedbirli olma


82.      Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

A)            Caydırıcılık

B)            Provokasyona gelmeme

C)            Profesyonel olma

D)            İnisiyatif kullanma

E)            İletişime kapalı olma

83.     Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

A)            Hilal düzeni

B)            Kılıç düzeni

C)            Kama düzeni

D)            Satıh düzeni

E)            Makas düzeni


84.     Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

A)            Bölük

B)            Grup

C)            Seyirci

D)            Küme

E)            Takım


85.       Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

A)            Dernekler

B)            Stadyumdaki seyirciler

C)            Sendikalar

D)            Aile

E)            Kamu kurumları


86.     Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)            Topluluğu dağıtmak

B)            Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek

C)            Topluluk içerisindeki  suçluları yakalamak

D)            Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek

E)            O bölgede hasar tespiti yapmak


87.       Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?

A)            Kolun uzantısı olarak kullanılır

B)            Etkisiz hale getirmek için kullanılır

C)            Kişi taşımada kullanılır

D)            Kelepçe olarak kullanılır

E)            Yakalamak için kullanılır


88.       Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

A)            Genel kolluk asayiş hizmeti

B)            Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti

C)            Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti

D)            Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti

E)            Özel güvenlik koruma hizmeti


89.       Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

A)            Özel koruma

B)            Araç koruma

C)            Yakın koruma

D)            Konut koruma

E)            İşyeri koruma


90.      Tehlike anında  korumada aşağıdakilerden    hangisi  yapılmamalıdır?

A)            Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır

B)            Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir

C)            Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır

D)            Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır

E)            Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür


91.   Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A)            Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır

B)            Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir

C)            Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz

D)            Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur

E)            Toplantı alanından çıkış ve alternatif kaçış yolları önceden belirlenir


92.   Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)            Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır

B)            Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır

C)            Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir

D)            Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur

E)            Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir


93.       Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?

A)            Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır

B)            Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir

C)            Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır

D)            Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir

E)            Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır


94.    Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

A)            Tehlike noktası

B)            Hedef noktası

C)            Boğma noktası

D)            Koruma noktası

E)            Saldırı noktası


95.  Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

A)            Makam aracı

B)            Baştaki güvenlik aracı

C)            İkinci güvenlik aracı

D)            Kılavuz araba

E)            Çekici, kurtarıcı araç


96.       Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?

A)            Sol ön koltukta

B)            Sol arka koltukta

C)            Sağ arka koltukta

D)            Sağ ön koltukta

E)            Arka orta koltukta


97.      Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

A)            Silah kullanma

B)            Cop kullanma

C)            Üst araması

D)            Kimlik sorma

E)            İkaz etme


98.       Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

A)            Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır

B)            Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır

C)            Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır

D)            Ülke genelinde her zaman kullanır

E)            Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır


99.   Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

A)            Kimlik sorma

B)            Zor kullanma

C)            Arama

D)            Yakalama

E)            Telefon dinleme


100.         İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

A)            Vali

B)            Kaymakam

C)            İçişleri Bakanı

D)            Emniyet Müdürü

E)            Garnizon Komutanı