KISMİ (PART TİME) SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ (PART TİME) SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim – unvan ve adresi yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile taraflar arasında hak ve yükümlülükler ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen şartlarda “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır.

Taraflar bundan sonra “İşveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 

Madde 1)            TARAFLAR          :

 

İŞVERENİN                                         :

Kurum/Kuruluşun Adı                   :

Adı Soyadı – Unvanı                       :

Adresi                                                  :

SSK İş Yeri Sicil Numarası              :

İŞÇİNİN                                                               :

Adı Soyadı                                          :

Baba Adı                                             :

Doğum Yeri ve Tarihi                      :

T.C. Kimlik Numarası                      :

İkametgâh Adresi                           :

 

Telefon Numarası                           : Cep Telefonu  :                                              Ev Telefonu       :

Madde 2)            SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  :

                ……. Yıl  …… Ay olan Kısmi süreli bu iş sözleşmesi, ……… /…….. / 2018 tarihinden başlayıp ……… /….…. / 2019 tarihinde sona erecek olup, süre sonunda herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 3)            İŞİN KONUSU    :

                5188 Sayılı Kanun ve 4857 İş Kanunu kapsamında, İşveren Projelerinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışma.

Madde 4)            İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ  :

                İşçi, işverene bağlı işyerlerinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka görevlerde, muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebileceğini peşinen kabul eder.

Madde 5)            DENEME SÜRESİ: Deneme süresi yoktur. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

Madde 6)            ÇALIŞMA SÜRELERİ        :

                İşverenin belirleyeceği çalışma ve iş koşullarına uygun olarak, Aylık çalışma gün sayısı   ……..   gün, günlük çalışma süresi   ……. Saattir.

Madde 7)            ÜCRET  :

                Aylık ücret; Yol ve  Yemek ücreti  (dahil ) ödenecek toplam tutar ……………. TL’dir. Göreve devam ettiği sürece bu esaslar uygulanacaktır. Ücreti çalıştıktan sonra ödenecektir. Ücret Türk Lirası olarak,  mücbir neden dışında her ayın ücreti en geç 20 Gün içinde banka hesabına yatırılarak ödenir. İşçi çalışması karşılığında belirtilen Aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez. 

Madde 8)            ÖZEL ŞARTLAR  :

8.1          İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri görev tanım formunda belirtilen ve belirlenecek esaslara, yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmeliklere tümüyle uygun yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşçi aksine davranışın iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshi sonucunu doğuracağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.2          İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

8.3          İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat ve görev malzemesi gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı, şahsi işlerinde kullanmamayı, amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde eksiksiz teslim etmeyi, kaybı halinde bedelini ve işverenin uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4          İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını gerek çalıştığı süre içerisinde gerekse iş akdinin sona ermesinden sonra saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Aksi halde işverenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.5          İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, başka hiçbir işte çalışmamayı kabul ve taahhüt eder.

8.6          İşçi, ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasıtlı davranışlarından ve bu davranışları neticesinde meydana gelebilecek zararlardan sorumludur.

8.7          İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

8.8          İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

8.9          İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

8.10       İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

8.11       İşçi, çalıştığı sürece ve bu iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra görevi dolayısıyla edinmiş olduğu tüm bilgileri, işverenin çalışma sistemi ve stratejilerini, ticari bilgileri ve araştırmaları ile ilgili edindiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutmayı, hiçbir şekilde Üçüncü kişi ve kuruluşlar ile paylaşmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

8.12       İşçi, işveren ile iş bu sözleşme süresince veya sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra, işverenin hizmet verdiği kişi ve kurumlar ile kendi adına doğrudan ya da dolaylı ticari ilişki tesis etmeyeceğini,  bu kişi ve kuruluşlara işveren ile mevcut ilişkilerini sona erdirmeleri konusunda herhangi bir telkinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.13       İşçinin kıdemi, işyerindeki hizmet süresidir. (Aylık çalışma süresi = Ay içindeki çalışma saati / 7,5 Saattir.)

8.14       İşçinin aylık sigortalı gün sayısı, yukarıdaki 8.13 maddeye göre hesaplanır.

8.15       Taraflardan biri bu sözleşme ile belirlenen yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafın, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt eder.

8.16       İşçinin, ilgili resmi makam tarafından çalışma izni geri alınırsa iş bu sözleşme feshedilmiş sayılır.

Madde 9)            TEBLİGAT ADRESİ            :

                İşçi, ikametgâh adresindeki değişiklikleri işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin yasal Tebligat adresi işyerindeki adrestir.

Madde 10)         SON HÜKÜMLER             :

10.1       Bu iş sözleşmesinde yer alamayan huşularda, 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10.2       Sözleşme hükümlerinden birinin ya da bir kaçının geçersizliği ya da yürürlükten kaldırılması sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

10.3       İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların halinde …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.4       İş bu 10 maddeden ibaret hizmet akdi ………. /…….. / 2018 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

                               İŞÇİ                                                                                      İŞVEREN