BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim – unvan ve adresi yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile taraflar arasında hak ve yükümlülükler ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen şartlarda “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır.

Taraflar bundan sonra “İşveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 

Madde 1)            TARAFLAR          :

 

İŞVERENİN                                         :

Kurum/Kuruluşun Adı                   :

Adı Soyadı – Unvanı                       :

Adresi                                                  :

SSK İş Yeri Sicil Numarası              :

İŞÇİNİN                                                               :

Adı Soyadı                                          :

Baba Adı                                             :

Doğum Yeri ve Tarihi                      :

T.C. Kimlik Numarası                      :

İkametgâh Adresi                           :

 

Telefon Numarası                           : Cep Telefonu  :                                              Ev Telefonu       :

 

Madde 2)            SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  :

                1 yıl süreli olan bu iş sözleşmesi    ……… /…….. / 2018 tarihinden başlayıp ……… /….…. / 2019 tarihinde sona erecek olup süre sonunda herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu süre sonunda 1 (Bir) ay önce taraflarca sözleşmenin feshi konusunda herhangi bir ihbar yapılmadığı takdirde sözleşme her defasında aynı şartlar çerçevesinde devam ettirilir. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

 

Madde 3)            İŞİN KONUSU    :

                5188 Sayılı Kanun ve 4857 İş Kanunu kapsamında, İşveren Projelerinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışma.

 

Madde 4)            İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ  :

                Esas itibariyle İşverenin belirlediği adreste çalışacaktır. İşçi, gerektiği takdirde, işverene bağlı işyerlerinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka görevlerde, muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebileceğini peşinen kabul eder.

Madde 5)            DENEME SÜRESİ: Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

Madde 6)            ÇALIŞMA SÜRELERİ        :

                İşverenin çalışma ve iş koşullarına uygun olarak işverenin tabi olduğu mevzuat ve 4857 Sayılı İş Kanunun hükümlerine göre belirlenir. Fazla çalışma yaptırıldığı takdirde ücreti İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hesaplanarak ödenecektir.

Madde 7)            TELAFİ ÇALIŞMASI          :

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

Madde 8)            ÜCRET  :

                Aylık net ücret; ikramiye ve taban aylık net ücreti Asgari ücretten az olmamak kaydı ile bir kişi bekâr Özel Güvenlik Görevlisine ödenecek toplam tutar 1603,12 TL’dir. Hesaplama her yıl açıklanan asgari ücret tutarlarına göre yapılacaktır.  Göreve devam ettiği sürece bu esaslar uygulanacaktır. Ücreti çalıştıktan sonra ödenecektir. Ücret Türk Lirası olarak, mutat ödeme araçları ile bordro mukabilinde, mücbir neden dışında her ayın ücreti en geç 20 Gün içinde banka hesabına yatırılarak ödenir. İşçi çalışması karşılığında belirtilen Aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez. Yol, Yemek v.b. ücretler İşverenin belirleyeceği şartlar çerçevesinde bu maddeye ilave olarak yazılacaktır.

Madde 9)            ÖZEL ŞARTLAR  :

9.1          İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri görev tanım formunda belirtilen ve belirlenecek esaslara, yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmeliklere tümüyle uygun yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşçi aksine davranışın iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshi sonucunu doğuracağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.2          İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

9.3          İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat ve görev malzemesi gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı, şahsi işlerinde kullanmamayı, amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde eksiksiz teslim etmeyi, kaybı halinde bedelini ve işverenin uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

9.4          İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını gerek çalıştığı süre içerisinde gerekse iş akdinin sona ermesinden sonra saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Aksi halde işverenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

9.5          İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, başka hiçbir işte çalışmamayı kabul ve taahhüt eder.

9.6          İşçi, ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasıtlı davranışlarından ve bu davranışları neticesinde meydana gelebilecek zararlardan sorumludur.

9.7          İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

9.8          İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

9.9          İşçi, iş kanuna göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda İş Kanunda belirtilen sürelerde kullanmayı kabul eder. Yıllık ücretli izne hak kazanmada ve iznin kullanımı esas ve usullerinde iş yasasının ilgili hükümleri uygulanır. Yıl içinde kullanılan mazeret izni ve raporlu günlerin 10 günü geçmesi halinde (Heyet raporu hariç), 10 günden fazla olan süre, yıllık fiili hizmet süresinden çıkartılarak izin süresi hesaplanır. Takdiri mazeret izinlerinin toplamı yılda 6 iş gününü geçmeyecektir. Özel durumlar nedeniyle geçmesi halinde, yılda 6 günü geçen her gün ilgili personelin yıllık izninden düşülür.

9.10       İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

9.11       İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

9.12       İşçi, çalıştığı sürece ve bu iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra görevi dolayısıyla edinmiş olduğu tüm bilgileri, işverenin çalışma sistemi ve stratejilerini, ticari bilgileri ve araştırmaları ile ilgili edindiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutmayı, hiçbir şekilde Üçüncü kişi ve kuruluşlar ile paylaşmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

9.13       İşçi, işveren ile iş bu sözleşme süresince veya sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra, işverenin hizmet verdiği kişi ve kurumlar ile kendi adına doğrudan ya da dolaylı ticari ilişki tesis etmeyeceğini,  bu kişi ve kuruluşlara işveren ile mevcut ilişkilerini sona erdirmeleri konusunda herhangi bir telkinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 10)         SÖZLEŞMENİN FESHİ     :

10.1       İş bu hizmet sözleşmesi, sözleşmenin imzalandığı tarih olan ……… /……… / 2018 tarihinden başlayarak ……… /……… / 2019 tarihine kadar yürürlükte kalır.

10.2       İş bu sözleşmenin feshi ile ilgili hususlar 4857 Sayılı Yasa hükümlerine tabidir. Taraflardan biri bu sözleşme ile belirlenen yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafın, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.3       İşçinin ilgili resmi makam tarafından çalışma izni geri alınırsa iş bu sözleşme feshedilmiş sayılır.

10.4       İş bu sözleşme kapsamında taraflardan biri, sözleşmenin sona eriş tarihinden önce, 4857 Sayılı İş Kanununda belirtilen geçerli / haklı nedenler dışında bir nedenle, iş bırakması veya bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde en son brüt ücretinin …….. katı tutarında tazminatı diğer tarafa ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 11)         TEBLİGAT ADRESİ            :

                İşçi, ikametgâh adresindeki değişiklikleri işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle bir bildirim yapılmadığı takdirde işçinin bu sözleşmede yazılı adresine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

Madde 12)         SON HÜKÜMLER             :

10.1       Bu iş sözleşmesinde yer alamayan huşularda, 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10.2       Sözleşme hükümlerinden birinin ya da bir kaçının geçersizliği ya da yürürlükten kaldırılması sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

10.3       İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların halinde …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.4       İş bu 10 maddeden ibaret hizmet akdi ………. /…….. / 2018 tarihinde taraflarca üç nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

                               İŞÇİ                                                                                      İŞVEREN