İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI MUHTEVİYATI

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

4857 Sayılı İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI MUHTEVİYATI

1.            İşçiye ait Kimlik Bilgileri ( Nüfus Cüzdanı fotokopisi ) ( 4857 sayılı İş Kanunu Md.75)

2.            İş başvuru formu veya dilekçesi.

3.            İşe Giriş Bildirgesi ( 5510 Sayılı SSK Md. 8)

4.            Yazılı İş sözleşmeleri (4857 Sayılı İş Kanunu Md. 8)

5.            Ücret Hesap Pusulası (4857 Sayılı Kanun Md. 37)

6.            Fazla Çalışma Ücreti Onay Belgesi (4857 Sayılı Kanun Md. 41)

7.            Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde Çalışma Onay Belgesi (4857 Sayılı Kanun Md. 44)

8.            Hastane ve Sağlık raporları

9.            Analık halinde çalışma ve süt izni onay belgesi (4857 Sayılı Kanun Md. 74)

10.          Yıllık ücretli izin kayıt belgesi (4857 Sayılı Kanun Md. 56)

11.          Çalışma Belgesi (4857 Sayılı Kanun Md. 28)

12.          İşten Ayrılma Bildirgesi (4447 Sayılı İşsizlik Sigorta Kanun Md.4 ve 5510 sayılı SSK Md.9)

 

Bunlara ilave olarak;

– İkametgâh İlmühaberi,

– Adli sicil kaydı,

– Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

– Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

– Referans Mektupları ve Öz geçmiş bilgileri – CV’ si

– Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

– Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

– Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

– İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları

– Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

– Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

– Kısa çalışma onay yazısı,

– İhtisas gerektiren işler için Bonservis

– İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi

– Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

– Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

– İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

– İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

– İş sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerin verildiğini gösteren, araç ve gereçlerin listesi

– Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

– AGİ Aile Durum Bildirimi

– İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

– Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

– İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

– Zorunlu BES Kesinti Belgesi

– Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

– Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

– Varsa İkale Sözleşmesi

– Genç ve Çocuk İşçi Çalıştırılıyorsa Veli Muvafakatnamesi

– Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiden devir sırasında alınmış olan yazılı rıza

– İşyerinde Gece Çalışması Varsa Gece Çalışma Çizelgesi

– 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince işçiden özel bilgileri için izin yazısı

– İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,