KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 SAYILI KANUN)

BİLGİLENDİRME

1.       1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Ozguv.com’ un her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

2.      2.    KİSİŞEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Ozguv.com sitesi üzerinden herhangi bir veya birden fazla kişisel verisini paylaşan kimseler, konu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan şartları kabul etmiş sayılır.

     Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Ozguv.com Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında, Ozguv.com tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak; Şirketimizce kişisel veriler, kullanıcı üyelerimiz tarafından doldurulan üyelik formları, sosyal ağlara verilen erişim izni üzerine erişimi mümkün olan veriler, muhtelif sözleşme ve formlar, çalışanlarımızca ibraz edilen ve özlük dosyasında saklanan veriler, iş ortaklarımız ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz paydaşlarımız tarafından sunulan veriler ile toplanmaktadır. Verilerin toplanması sözlü veya yazılı olabileceği gibi, burada sayılan yöntemlere bağlı kalınmaksızın elektronik ortamda veya otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Ozguv.com’a herhangi bir şekilde sunulan kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden, kişisel veri sahibi sorumludur. Bu nedenle çıkacak her türlü ihtilaf ve hukuki ya da cezai sorumluluk kişisel veri sahibine aittir.

Ozguv.com üçüncü kişilerden kişisel veri toplanması hizmeti almaz ve bu şekilde kendi bünyesine aktarımda bulunmaz. Kişi özgeçmişleri toplamaz, özgeçmiş havuzu oluşturmaz.

3.      3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILMASI

Ozguv.com’a erişim sağlayan kullanıcılarımız açısından, direkt olarak kişisel verileri alınmamakta ve işlenmemektedir. Ozguv.com’un görüntülenmesinde kişisel verilerin paylaşımı zorunlu tutulmamaktadır.

Ancak sitemiz üzerinden bazı özelliklerin kullanılması bazı kişisel veriler talep edilebilecek ve bu veriler işlenebilecektir.

Ozguv.com kişisel verileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçlar için işlemektedir:

Üyelik Bilgileri: Firma Adı- Adresi- Yetkili Kişi- Cep telefonu, Sabit Telefon- e-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim ile ilan yayınlama, ilana başvuru amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

İş arama ve Personel Arama:  Firma Adı- Adresi- Yetkili Kişi- Cinsiyet- İş Arayan kişi Ad ve soyadı- Cep telefonu, Sabit Telefon- E-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim ile ilan yayınlama, ilana başvuru amaçlı kullanılmaktadır.

Konum verileri: Kullanıcı ozguv.com mobil uygulamalarını kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplanabilmektedir:

Ozguv.com üyelerine elektronik posta yoluyla yayın-bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Ozguv.com üyesi ya da kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Ozguv.com üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, işbirliği içinde olduğu üyelerine gerektiğinde irtibat kurmak.

   4.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Özel nitelikli kişisel veriler; KVK Kanunu 6. madde 1. fıkrasında şu şekilde açıklanmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ozguv.com tarafından bu tür kişisel veriler, ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir. Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez. Ozguv.com Kişisel verinizi; kendi rızanız ile iş arıyorum formunu doldurup gönderdiğinizde, İş arayanlar sayfasında yayınlanacaktır. Bu sayfadaki iletişim bilgileriniz kurumsal üye tarafından görüntülenecektir. İş arama formunu göndermeniz durumunda KVKK ilgili maddelerini ve bu maddelerin size yazılı olarak tebliğ edildiği tarafınızdan kabul edilmiş sayılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Ozguv.com’a doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

• Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesi isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 11. Madde çerçevesinde; İşlenen kişisel verilerinizin ne olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmeyi, güncellemeyi ve/veya silmeyi, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda sahip olduğunuz hakkınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır, başvurunun kabul edilebilir olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin form aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZGUV.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımıştır. Bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların aşağıdaki bilgilerin doldurulması suretiyle yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır. Bu hususta tafsilatlı bilgi web sitemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başlığı altında mevcuttur. 

Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ:

İsim                              :                     

 Soyadı                        :

Telefon Numarası          :

 E-posta                       :

 Adres                          :

 Başvurunuzdaki KVK kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak yazınız; …………………………………………………………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………….……. …………………………………………………………………………………………….………. …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………………………………

 Başvurunuza hangi yolla dönüş yapılmasını talep ettiğinizi belirtiniz;

O- Adresime posta ile gönderilsin.

O- E-posta adresime gönderilsin.

 O- Elden teslim alacağım.

İşbu başvuru formunda belirttiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olması ve başvurunun da hak sahibi ya da yetkilendirdiği ve elinde yetki belgesi bulunan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında eğer var ise başvuru ile ilgili belgelerin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde, yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan dolayı tarafımızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Başvuru Sahibi :

Adı Soyadı       :